ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY Nr1SexAdvertenties.nl


Welkom bij www.Nr1SexAdvertenties.nl, de erotische advertentie site van Nr1GayChat.nl, Nr1SexChat.nl, Nr1SexDating.nl, Nr1SexShop.nl en Nr1WebcamSex.nl.
Door het bezoeken van Nr1SexAdvertenties.nl gaat u akkoord met de volgende algemene (gebruiks)voorwaarden en ga je een overeenkomst aan met Nr1SexAdvertenties.nl. Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat Nr1SexAdvertenties.nl een fijne advertentie site is en blijft.

 

Onze regels in het kort:

 

 • Minimum leeftijd voor gebruik/bezoek is 18 jaar!
 • Plaats uw advertentie in de juiste rubriek!
 • Plaatsen Fake advertenties (sms) is niet toegestaan;
 • Bekijken van advertenties is gratis
 • Plaats Escort diensten in de daarvoor bestemde rubrieken;
 • Plaats niet meerdere gelijksoortige advertenties;
 • Links naar websites met pop-ups worden verwijderd;
 • Om te voorkomen dat de site vol kom te staan met advertenties die VPScash, Cashmaster en gelijksoortige affiliates promoten is het niet toegestaan hier advertenties voor te plaatsen.
 • Handel niet in strijd met enige wetgeving of onze regels en beleid;
 • U zult niet handelen in strijd met enige rechten van derden;
 • U zult geen berichten verspreiden die spam bevatten;
 • U zult niet ongevraagd al onze adverteerders benaderen over betaalde diensten of om websites te promoten.
 • Plaats geen links naar louter betaalsites of websites met pop-ups;
 • Gebruik geen hoofdletters, dit staat gelijk aan SCHREEUWEN;
 • U zult geen onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 • Het is verboden te - Oogsten - of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
 • Het is niet toegestaan om websites te promoten, behalve sites met informatie over jezelf en je diensten, of van clubs en winkels. Dus geen betaal sites!
 • U zult geen kunstgrepen gebruiken om toegang tot Nr1SexAdvertenties.nl te krijgen.

Melden van fakers, oplichters en nepadvertenties
Voor het melden van problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u gebruik te maken ons contactformulier en het advertentie nummer mee te sturen; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat dit een betrouwbare site blijft.

Wij kunnen onze diensten beperken of beŽindigen, gehoste inhoud verwijderen en technische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van Nr1SexAdvertenties.nl te weren indien wij van mening zijn dat zij problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid of wet. Ten allen tijde zijn wij niet aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van Nr1SexAdvertenties.nl door gebruikers.

Aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor advertenties of reacties die door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Wij kunnen geen garantie geven over de juistheid, kwaliteit of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Nr1SexAdvertenties.nl


Voorwaarden, Spelregels en Privacy Nr1SexAdvertenties.nl


Artikel 1. Definities

1.1 Nr1SexAdvertenties.nl is een advertentie website. De website is via verschillende url's op het internet te vinden. Het bekijken van advertenties is gratis. Voor het extra promoten van advertenties zodat deze extra opvallen kan men credits kopen.

1.2 Sponsor diensten zijn onderdelen op Nr1SexAdvertenties.nl die door externe partijen worden onderhouden en vaak toegankelijk zijn tegen een bepaald tarief.

1.3 Leden/profielen/adverteerders zijn de mensen die zich hebben aangemeld om te te adverteren of personen die reageren op advertenties op Nr1SexAdvertenties.nl

Artikel 2. Toegang, leeftijd en registratie

2.1 De minimum leeftijd om gebruik te maken van de diensten op Nr1SexAdvertenties.nl is 18 jaar!

2.2 Je aanmelding op Nr1SexAdvertenties.nl is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Wanneer jij aan alle voorwaarden voor registratie hebt voldaan, beschik je over een inlognaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt privť en dien je vertrouwelijk te behandelen. Je gegevens delen met anderen is niet toegestaan. Nr1SexAdvertenties.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen na verlies of diefstal van een inlognaam en/of met wachtwoord.

2.4 Nr1SexAdvertenties.nl heeft altijd het recht om advertenties en inloggegevens van een adverteerder lid zonder voorafgaande kennisgeving of opgave van reden te verwijderen en toegang te blokkeren.

2.5 Iedere adverteerder is zelf als enige aansprakelijk als persoonlijke aanmeldgegevens door derden worden misbruikt en voor alle uitingen die via het betreffende account worden gemaakt. Ieder lid vrijwaart Nr1SexAdvertenties.nl tegen vorderingen van deze aard. Omdat Nr1SexAdvertenties.nl niet van elk lid de identiteit of juistheid van de verstrekte gegevens kan controleren, kan Nr1SexAdvertenties.nl niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt of het lid deze zelf misbruikt. Als iemand redenen heeft om aan te nemen dat Nr1SexAdvertenties.nl of zijn/haar aanmeldingsgegevens door iemand wordt misbruikt, dient de betreffende persoon Nr1SexAdvertenties.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 3. Het gebruik

3.1 Jij zal Nr1SexAdvertenties.nl niet gebruiken of inzetten bij; onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.

Onder deze geldende normen vallen onder meer de volgende handelingen:

 • Het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden
 • Onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie
 • Het mailen van mensen om hen ongevraagd betaalde diensten aan te bieden, of om een eigen (gratis) websites te promoten zijn niet toegestaan!
 • Het spammen van gebruikers.
 • Onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal
 • Het verkondigen van racistische uitingen en verspreiding van kinderporno of animalsex
 • Het bewust schade toebrengen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen
 • Het verspreiden van virussen of het linken naar websites met dialers en pop-ups.
 • Het zich verschaffen van toegang door middel van kunstgrepen
 • Het aanmelden onder naam van een ander, of het publiceren van persoonlijke gegevens van anderen om hen in een kwaad daglicht te stellen
 • Het hinderlijk achtervolgen, lastig vallen of spammen van andere gebruikers

Nr1SexAdvertenties.nl heeft altijd het recht om zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming wijzigingen aan te brengen in profielen of andere ingezonden media.

3.2 Jij verklaart dat je persoonlijke gegevens van derden, die je via Nr1SexAdvertenties.nl hebt verkregen, niet zult gebruiken voor; verkoop, het versturen van mailings of kettingbrieven, het promoten van (betaal)sites, of zult gebruiken op een andere manier dan waar de informatie voor bedoeld is.

3.3 Jij verklaart dat je niet bent veroordeeld wegens stalking, huiselijke geweldpleging, moord, of een zedenmisdrijf en niet onder curatele staat, of in een TBS kliniek verblijft, of hebt verbleven.

Artikel 4. Tarieven

4.1 Indien er door Nr1SexAdvertenties.nl diensten aanbiedt waarvoor betaald moet worden, dan zal binnen de betreffende applicatie expliciet worden vermeld.

Artikel 5. Privacy Statement en Anonimiteit

5.1 Het privacy beleid van Nr1SexAdvertenties.nl dat hieronder wordt omschreven maakt deel uit van de algemene voorwaarden van Nr1SexAdvertenties.nl Door de site te bezoeken en/of aan te melden verklaar je dat je met dit beleid instemt. Deze site bevat links naar andere sites. Nr1SexAdvertenties.nl is niet verantwoordelijk voor het privacy-gedrag of de inhoud van deze sites.

5.2 Het is verboden om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie, of een verzoek om contactgegevens te achterhalen, te plaatsen in een advertentie, profiel, op beeldmateriaal of op de chat. Dit is om te voorkomen dat men de persoonlijke gegevens van anderen dan kan gaan misbruiken om hen een loer te draaien.

5.3 Jij zult geen geen foto's plaatsen van andere mensen dan van jezelf. Het plaatsen van foto's met kinderen is verboden. Nr1SexAdvertenties.nl behoudt altijd het recht om afbeeldingen of andere media te wijzigen of te verwijderen.

5.4 Jij blijft ten allen tijde persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat je op, of via Nr1SexAdvertenties.nl publiceert en communiceert.

5.5 Jij zal Nr1SexAdvertenties.nl op geen enkele wijze gebruiken om reclame te maken voor diensten of producten door middel van misleidende informatie.

5.6 Nr1SexAdvertenties.nl verspreidt of verkoopt geen informatie die te herleiden is tot een bepaald persoon. De gegevens die jij bij je aanmelding verstrekt zijn, met uitzondering van de openbare gegevens, niet toegankelijk voor derden: ze worden ook niet verkocht of aan derden verstrekt.

5.7 Op Nr1SexAdvertenties.nl kun jij gebruik maken van een Prive Berichten Systeem. Op deze manier kun je anoniem contacten leggen. Wij raden aan om eerst het anonieme mailsysteem te gebruiken alvorens u uw prive gegevens verstrekt. Ook indien u zelf geen advertenties plaatst kunt u na aanmelding gebruik maken van het prive berichten systeem.

5.8 Nr1SexAdvertenties.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van jouw ip-adres gegevens over je aansluiting te achterhalen. Nr1SexAdvertenties.nl zal alle medewerking verlenen aan opsporingsinstanties indien zij hier een verzoek toe doen en een legitieme reden hebben voor een dergelijk verzoek.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 Het is niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Nr1SexAdvertenties.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

6.2 Bezoekers en leden gaan akkoord dat zij zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nr1SexAdvertenties.nl en van de eigenaren van de intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, Nr1SexAdvertenties.nl zullen bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Het gaat hierbij onder andere om afbeeldingen, scherm afdrukken, advertenties, foto's, profielen informatie van leden, videoclips, artikelen, tips en overige inhoud van deze site.

6.3 Nr1SexAdvertenties.nl is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, zonder vergoeding te gebruiken op de website(s) of in andere media van Nr1SexAdvertenties.nl. Je kan hierbij denken aan inhoud voor nieuwsbrieven en magazines. Nr1SexAdvertenties.nl heeft het recht de genoemde inhoud grafisch, technisch of tekstueel aan te passen aan het ontwerp en stijl van de website(s) of media.

Artikel 7. Beeindiging

7.1 Je kan je relatie met Nr1SexAdvertenties.nl altijd zelf beeindigen.

7.2 Nr1SexAdvertenties.nl heeft het recht om aanmeldingen te weigeren, inloggegevens te verwijderen, advertenties te verwijderen en andere overeenkomsten of afspraken zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen en/of de toegang tot Nr1SexAdvertenties.nl al dan niet tijdelijk te blokkeren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Teksten, meningen, adviezen, aanbiedingen of andere informatie die u verkrijgt door of via Nr1SexAdvertenties.nl behoren toe aan de oorspronkelijke schrijvers en niet aan Nr1SexAdvertenties.nl, tenzij dat vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Leden van Nr1SexAdvertenties.nl zijn zelf verantwoordelijk voor hun teksten. Wij kunnen betrouwbaarheid van deze informatie niet garanderen. Nr1SexAdvertenties.nl is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die op Nr1SexAdvertenties.nl is gecommuniceerd.

8.2 Nr1SexAdvertenties.nl spant zich in voor een degelijke beveiliging van haar website en gegevens. Nr1SexAdvertenties.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

8.3 Indien jij gebruik maakt van Nr1SexAdvertenties.nl zijn de gevolgen die een nieuwe relatie met zich meebrengt geheel voor eigen rekening. Dit kunnen positieve gevolgen zijn zoals levenslust, vrolijkheid, vlinders in je buik, maar ook negatief zoals een verbroken relatie.

8.4 Nr1SexAdvertenties.nl kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden of ander ongemak wat is ontstaan na aanmelding op de website.

8.5 Nr1SexAdvertenties.nl kan geen verantwoording dragen voor voor onjuiste verklaringen en mededelingen die door leden zijn gedaan. U dient zelf voorzorgsmaatregelen te treffen bij een persoonlijke ontmoeting met een ander lid en bent ten allen tijde verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen van een ontmoeting.

8.6 Nr1SexAdvertenties.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien derden of leden misbruik maken van de door jou gepubliceerde persoonlijke informatie.

8.7 Nr1SexAdvertenties.nl kan niet garanderen dat de website zonder fouten functioneert en niet zal worden onderbroken door storingen. Nr1SexAdvertenties.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Nr1SexAdvertenties.nl jegens leden. De aansprakelijkheid van Nr1SexAdvertenties.nl is in elk geval beperkt tot ten hoogste een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat Nr1SexAdvertenties.nl heeft bedongen voor de geleverde diensten. Meer in het bijzonder is Nr1SexAdvertenties.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van onze diensten op Nr1SexAdvertenties.nl

8.8 Nr1SexAdvertenties.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, of vervolgschade, noch is Nr1SexAdvertenties.nl gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische of technische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.

8.9 Jij garandeert dat het door jou ingevulde profiel en alle informatie die je op Nr1SexAdvertenties.nl plaatst, waaronder afbeeldingen en berichten, geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Jij vrijwaart Nr1SexAdvertenties.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het door de jou geplaatste advertenties, profielen en/of berichten op Nr1SexAdvertenties.nl, waaronder elke claim die gebaseerd is op de bewering dat het betreffende Profiel en/of bericht inbreuk maakt op de rechten van derden.

Artikel 9. GELDBOETE BIJ MISBRUIK

9.1 Voor iedere overtreding van deze Algemene Voorwaarden is het lid een schadevergoeding verschuldigd, betaalbaar aan Nr1SexAdvertenties.nl van tenminste 150 EURO per overtreding. Dit bedrag kan oplopen naar gelang de ernst van de overtreding.

Artikel 10. Slot

10.1 Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/ overeenkomst aan.

10.2 Op betrekkingen tussen u en Nr1SexAdvertenties.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Nr1SexAdvertenties.nl worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Zwolle.

copyright 2011
www.Nr1SexAdvertenties.nl

onderdeel van:
www.Nr1Sex.nl
Sluit dit venster